Regulamin sklepu internetowego Kompart z tuszami i tonerami

1     Warunki ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego Kompart, działającego pod adresem internetowym: „www.kompart.com.pl”, zwanym dalej Sprzedającym – jest firma Kompart Małgorzata Marta Zachara, Juliusza Lea 20, 30-052 Kraków, NIP: 677-006-42-23.
 • Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

Dane kontaktowe Sprzedającego za pomocą których konsument może skontaktować się z przedsiębiorcą:

2     Definicje

 • Klient - Osoba lub firma – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej – składająca zamówienie w Sklepie internetowym.
 • Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą oferowana do sprzedaży detalicznej,
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane w formie elektronicznej za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą i wybraniu przez Klienta zestawu Towarów (w formie elektronicznej), zgodnie z niniejszym regulaminem,
 • Dostawca – należy przez to rozumieć a) firmę kurierską współpracującą ze Sprzedającym („Firma Kurierska”), b)  Pocztę Polską, c) pracowników Sprzedającego lub inne osoby upoważnione przez Sprzedającego do dostarczania Towarów, dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”). Istnieje również możliwość odbioru osobistego („Odbiór osobisty”) w siedzibie Sprzedającego, na ustalonych wcześniej warunkach. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towaru wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Cena – należy rozumieć przez to cenę Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • Koszt dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta. Kwoty te są widoczne podczas dokonywania przez Klienta zamówienia Towaru.

3     Ochrona danych

 • Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez  Sprzedającego podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 • Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu jest zarejestrowany w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 • Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych, zwłaszcza przysługuje mu prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym bądź zapisanie się do newsletter’a Sklepu. Zgoda może być w każdej chwili przez Klienta odwołana poprzez poinformowanie Sprzedającego.

4     Rejestrowanie i zamawianie

 • Aby dokonać zamówienia i zawrzeć umowę sprzedaży konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego (przede wszystkim podania wymaganych w formularzu danych osobowych, ustalenia przez Klienta hasła) oraz zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego regulaminu.
 • Rejestracja jest jednorazowa, a kolejne zamówienia realizowane są po zalogowaniu się Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła utworzonych podczas rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 • W zamówieniu Klient może wskazać dane do wystawienia faktury VAT, jeśli żąda wystawienia faktury VAT.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Klient składa zamówienie w sklepie poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych, adresu dostawy, oraz wybranie sposobu dostawy i formy płatności.
 • Po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu zamówienia zgodnie z § 3 pkt 5 niniejszego Regulaminu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedającego oznaczonego identyfikatorem Zamówienia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, którego nie uda się potwierdzić lub narusza niniejszy regulamin.
 • Sprzedający zobowiązuje się – w ramach umowy sprzedaży – do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem, że w razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. W razie rezygnacji z całości Zamówienia bądź z Towaru, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Klientowi pobranej należności za Towar i koszty jego dostarczenia.
 • Sprzedający dostarcza Towar Klientowi wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, (jeśli Klient wybrał taką opcję przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia).
 • Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z  kosztami dostarczenia towaru. W przypadku złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie 7 dni zamówienie wygasa.
 • Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

5     Płatność i dostawa

 • Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

b) płatność przelewem bankowym (zamówienie z obowiązkiem zapłaty),

 • Dane Sprzedającego do płatności przelewem są następujące:

Kompart Małgorzata Marta Zachara,

ul. Juliusza Lea 20, 30-052 Kraków

Numer konta: 43 2490 0005 0000 4530 8590 6388 (Allior Bank)

 • Dostępne formy wysyłki Zamówienia:

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego,

b) doręczenie przesyłką kurierską.

c) doręczenie Pocztą Polską.

 • Dostawa jest realizowana na określonych zasadach:

a) Zamówienia gotówkowe, złożone w dni robocze do godz. 11:00 oraz zamówienia opłacone przelewem, dla których płatność zostanie zaksięgowana w dzień roboczy do godziny 13:00, będą wysłane w tym samym dniu - dostawa powinna nastąpić w najbliższy dzień roboczy;

b) Zamówienia gotówkowe złożone w dni robocze po godzinie 11:00 oraz w soboty, niedziele i święta, a także zamówienia opłacone przelewem, dla których płatność zostanie zaksięgowana w dzień roboczy po godzinie 13:00 lub w sobotę, niedzielę, święto, będą wysłane w najbliższy dzień roboczy.;

c) Odbiór osobisty jest realizowany w Krakowie przy ulicy Juliusza Lea 20, w dni robocze między godziną 9:00 a 18:00. W miesiącach lipcu i sierpniu w godzinach: 10:00 – 17:00 następnego dnia po złożeniu zamówienia przy płatności gotówką lub następnego dnia po zaksięgowaniu płatności dokonanej przelewem;

6     Reklamacje

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z regulacja zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego.
 • Klient może składać reklamacje:

a) bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego w razie Odbioru osobistego, a w przypadku Transportu własnego u przedstawiciela Sprzedającego,

b) w razie dostarczenia Zamówienia przez Firmę Kurierską:

− w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient wraz z kurierem zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody, 

− jeśli przesyłka nie jest uszkodzona, a niekompletna lub wadliwa, Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym – drogą elektroniczną handlowy@kompart.com.pl  lub telefoniczną 12 307 11 55

 • W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien podać w opisie reklamacji poniższe informacje:

a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

b)  żądanie i wskazanie sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o żądaniu obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego na piśmie lub droga elektroniczną.
 • Wraz z reklamacją Klient dostarczy Sprzedającemu reklamowany Produkt na adres: ul. Juliusza Lea 20, 30-052 Kraków na koszt Sprzedającego. Ewentualne koszty dostawy reklamowanego towaru ponosi Sprzedający.
 • Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

7     Odstąpienie od umowy

 • Klient może w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów:
 • jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest  zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Klient  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający  zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Klient może  odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć posługując się formularzem, którego wzór stanowi załącznik  nr 2 do regulaminu.
 • do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem,
 • Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną:
 • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu,
 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w regulaminie.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia  - umowę Sprzedaży uważa się  za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy,  zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w stanie niezmienionym, zgodnie z przepisami prawa, nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty odstąpienia od umowy. Sprzedający zwraca Klientowi cenę Towaru. Koszty odesłania Towaru Sprzedającemu obciążają Klienta.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

− w której przedmiotem świadczenia jest produkt po upływie terminu przydatności (o obniżonej cenie).

− w której przedmiotem świadczenia jest produkt, w którym Klient zdjął zabezpieczenie w postaci naklejki, tasiemki lub osłony plastikowej.

8     Obsługa plików Cookies

Korzystający ze strony internetowej kompart.com.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

9     Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); do Umów Sprzedaży zawartych w od dnia 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą Klienta, nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.